ספארי קניה

1180$ ואתה  בקניה!

7 ימים של חופשה אקזוטית

תקנון ומידע כללי ברכישת החבילה הנופש והטיולים

המחירים כוללים:

טיסה:  המחיר כולל טיסה במחלקת תיירים בחברת תעופה מסוג שכר או סדירה בהתאם לשיקול דעת "FREE HOLIDAY LIMITED ",

 • הלקוח יוכל לשנות את תאריך הטיסה ללא תשלום נוסף, בתנאי שכרטיס הטיסה עדיין לא הונפק

מלון: מחיר החבילה כולל 6 לילות  B.B בבית מלון.

 • יש אפשרות ללקוח להזמין לילות נוספים החל מ- 25$ ללילה.
 • בתי המלון הינם בדרגה ובסיווג של 3 כוכבים (עם אפשרות שדרוג) .
 • תוספת ליחיד בחדר תגבה בנוסף למחיר הטיול.

טיולים: אופציה - הלקוח יוכל לרכוש חבילת טיולים של 4 טיולים כולל 2 ימי ספארי במחיר של 450$  (פירוט חבילת הטיולים באתר)

העברות : המחיר כולל העברות משדה התעופה למלון וכן מהמלון חזרה לשדה התעופה.

כלכלה : החבילה שנרכשה כוללת ארוחת בוקר .

 • יש אפשרות לשדרוג החבילה לחצי פנסיון (בתשלום)
 • למקרה שנרכשו טיולים בהם האירוח הוא חצי פנסיון או פנסיון מלא (כגון ספארי) . יש לעיין בפירוט הטיולים שנרכשו.

המחירים אינם כוללים

 • הטיולים שנרכשו כפי שמפורטים באתר או חבילות טיולים אחרות כפי שהלקוח רכש על סוגיהם השונים והביקורים הכלולים בחבילה הינם בהדרכת מורי דרך מקומיים בשפה האנגלית. בסיורים מסוימים הסיורים מודרכים ע"י נהג מדריך, בהתאם לנהוג ארצות אלו.
 • סיורי ערב  ובילוי ערב שלא קשורים לתכנית שנרכשה וחברת "  "FREE HOLIDAYארגנה כחלק מאקסטרה שירות לאורחים ויתבצעו לרוב בתחבורה ציבורית (על חשבון הנוסע) או בסיור רגלי, אלא אם כן צוין אחרת.
 • סיורים ותכניות לבילוי, אשר נזכרו כאופציה/אפשרות ואינם כלולים במחיר הטיול, הינם בגדר הצעה בלבד, לבחירתו החופשית של הנוסע. סיורים ותכניות כאמור יאורגנו תמורת תשלום.

אשרה - הנפקת אשרות כניסה למדינות השונות (קניה .רואנדה) תתבצע ע"י הלקוח בזמן הנחיתה.

ארוחות - ארוחות אשר לא פורטו בתוכנית הטיול תחת הכותרת "המחיר כולל", אינן כלולות במחיר הטיול.

שינויים בכרטיס הטיסה -  נוסע שיצא מהארץ ו/או יחזור במועד שונה מזה שמצוין  בכרטיס הטיסה  ההוצאות יחולו עליו על פי התנאים של חברת התעופה

שונות  שירותים מיוחדים ושימוש במתקנים כמו, מיני בר, כביסה, כספת, סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, עריסת תינוק וכד' וכל שירות בעל אופי אישי, מטען עודף בטיסות או שינוי בתנאי עלויות כבודת הנוסע, אינם כלולים במחיר הטיול.

תקנון ותנאים כללים:

הרשמה והשתתפות

הרשמת הנוסע לחבילת הנופש וחבילת הטיולים כמפורט באתר או בחומר פרסומי אחר מטעם החברה , תיעשה ישירות מול החברה או מי מטעמה שהוסמך ע"י החברה בכתב. עם ההרשמה לטיול ישלם הנוסע  ודמי רישום 100$, שהם חלק מהתשלום הכולל של החבילה. שאר התשלום יהיה כפי המופיע באתר ולפי הסיכום בכתב בין "FREE HOLIDAY" והלקוח.

החבילה הנופש וכן חבילת הטיולים המוצעת באתר   ועצם רכישתם ע"י  הנוסע לטיול ו/או השתתפותו בטיול מהווה הסכמה מפורשת מצידו לתנאים אלה. התקנון והמידע הכללי מהווים את חוזה ההתקשרות בין הנוסע שרכש את החבילה  לבין " FREE HOLIDAY " ו/או כל מי מטעמם.  לא תתקבל טענה כי הנוסע לא קרא ו/או לא הסכים לתנאים אלו והמידע המופיעים בתקנון זה, קודם להרשמתו לטיול ו/או השתתפותו בטיול.

" FREE HOLIDAY " מזמינה בעבור הנוסע את שירותי התיירות מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים הרשומים והמפורטים באתר החברה. " FREE HOLIDAY " מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויים ושאינם בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע אשר הועברה ל " FREE HOLIDAY " על ידי הלקוח, מתחייבת " FREE " להעביר את הבקשה לספק השירות הרלבנטי, אולם לא תהיה מצידה התחייבות למילויה, אלא אם קיבל הלקוח אישור בכתב כי הבקשה תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק " FREE HOLIDAY" מול ספק השירות האם ניתן לקיים את הבקשה, ותמסור ללקוח הודעה בכתב על תוצאות בדיקתה טרם אישורה הסופי של ההזמנה. האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על ספקי השירות בלבד, כולל בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או לחברת תעופה או כל שרות אחר, המועברות על-ידי " FREE HOLIDAY " לספקי השירות הרלבנטי, אלא אם אירעה תקלה בשל מעשה או מחדל של "FREE HOLIDAY". בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה על הנוסע לפנות בהקדם, במישרין או בעזרת " FREE HOLIDAY", לספקי השירותים המתאימים.

תשלום

תשלומים יבוצעו אך ורק לחשבון הבנק של חברת ""FREE HOLIDAY בחו"ל או בכרטיס אשראי או בכל דרך שסוכמה בכתב עם ""FREE HOLIDAY.

מחיר חבילת הנופש והטיולים

מחירי החבילות והטיולים מבוססים הם על פי מה שמצוין באתר החברה ו/או מה שסוכם בכתב עם הלקוח. מחיר החבילה סה"כ כולל סידורי קרקע, טיסות, מיסי נמל, דלק, היטל ביטחון, ודמי רישום וטיפול. המחיר הקובע של החבילה ו/או הטיולים שנרכשו ושמפורסמים באתר האינטרנט והמחיר הקובע הינו המחיר שנמסר למבצע ההזמנה ביום ביצוע ההזמנה בפועל.

ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים, יתווסף ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ביחס למחיר הזמנתו של הנוסע למחיר ההזמנה. במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן: במקרה של עליה ב"היטל הדלק" על פי דרישת חברת התעופה שתיכנס לתוקפה לפני שהנוסע שילם תשלום כלשהו עבור הטיול, תהיה

 " FREE HOLIDAY" רשאית לחייב את הלקוח בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד ש " "FREE HOLIDAY  מסרה ללקוח הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה כל שביכולתה על מנת לאפשר לנוסע לשלם את מחיר הטיול מבלי לחייב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט

" "FREE HOLIDA לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב"היטל הדלק" על פי סעיף זה, תינתן לנוסע האפשרות לבטל הזמנתו בתוך 3 ימים מיום ההודעה שניתנה לנוסע על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הנוסע, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול.

טיסה:  המחיר כולל טיסה במחלקת תיירים בחברת תעופה מסוג שכר או סדירה בהתאם לשיקול דעת "FREE HOLIDAY LIMITED ",

 • יתכנו מקרים בעיקר בטיסות פנים (למקרה שירכשו) בהם חברות התעופה יגבו תשלום נפרד עבור ארוחות בטיסה)  או הטסת כבודה שמעל לרשום בכרטיס הטיסה ועלות זו תחול על הנוסע בלבד.
 • המחירים כולל  מיסי נמל, תוספת דלק והיטל ביטחון  אשר נגבים עם כרטיס הטיסה בארץ, המעודכנים ליום רכישת החבילה..
 • הלקוח יוכל לשנות את תאריך הטיסה ללא תשלום נוסף, בתנאי שכרטיס הטיסה עדיין לא הונפק.
 • אם הלקוח ביטל את החופשה כאשר כבר הונפק כרטיס טיסה, דמי הביטול יהיו בהתאם למדיניות חברת התעופה + דמי טיפול בסך 50 $ ( בכפוף לתקנון "דמי ביטול ושינו" )
 • הלקוח יוכל להאריך כרטיס הטיסה וכן את ימי החופשה בעת שהותו בקניה וזאת בתוספת תשלום ובהתאם לזמינות הטיסה ובתי המלון.

דמי ביטול/שינוי

במקרה שנוסע יבטל את הזמנתו לטיול או לחלופין יבקש לשנות את תאריכי הטיול או לעבור לתאריך אחר יחולו  התקנות לפי העניין, כמפורט להלן בהתאם למועדים והשיעורים מן התמורה כדלקמן (ואלו לא יוחזרו לנוסע):

דמי ביטול על טיסות .

 1. דמי ביטול על טיסות סדירות בינלאומיות עד 21 יום לפני הטיול יהיו 150$
 2. דמי ביטול על טיסות סדירות בינלאומיות עד 7 יום לפני הטיול יהיו 250$
 3. דמי ביטול על טיסות סדירות בינלאומיות פחות מ- 7  יום לפני הטיול יהיו 100%  (מלבד מיסי נמל שיוחזרו).
 4. דמי ביטול טיסות פנימיות עד 21 יום לפני הטיול ללא דמי ביטול כלל.
 5. דמי ביטול טיסות פנימיות מ- 21 יום לפני הטיול 100% מעלות הכרטיס.

דמי ביטול על שרותי קרקע .

 1. ניתן לבטל את שרותי הקרקע עד 14 יום לפני הטיול ללא דמי ביטול כלל.
 2. דמי ביטול עד 7 ימים לפני יהיו 50% לנוסע.
 3. דמי ביטול עד 3 ימים לפני הטיול יהיו 150$ לנוסע.
 4. הטיול פחות מ-14 ועד 7ימים לפני הטיול
 5. אי הגעה לטיול 100% דמי ביטול .

 

יום הטיול אינו נספר כיום עסקים למניין ימי הביטול. ימי עסקים - ימים ראשון עד חמישי בין השעות 09.00 בלבד 16:00  ושישי בין השעות 09.00 בבוקר עד לשעה 13.00 . הודעת הביטול/שינוי תיעשה בכתב ל ""FREE HOLIDAY  בלבד info@freeholiday.co.ke   . נוסע אשר לא יופיע לטיול או ימנע מיציאה לטיול או יפסיק השתתפותו בטיול לאחר היציאה לטיול, מכל סיבה שהיא, יחויב בתשלום דמי רישום וטיפול ודמי ביטול  ממחיר הטיול. 100% בשיעור של במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה, יחול התשלום עבור הסדרת האשרה על הנוסע. ל""FREE HOLIDAY " זכות הקיזוז של הסכומים הנ"ל מסכומים ששולמו לה על ידי הלקוח או מטעמו של הלקוח. ייתכנו מקרים בהם החברה תבצע מראש שינויים בטיול עקב אילוצים שונים. במקרה כגון זה תעביר ""FREE HOLIDAY  הודעה על כך ללקוח או למי מטעמו ויהיה באפשרותו לבטל את ההזמנה ללא דמי ביטול בתוך ימי עסקים מיום מועד קבלת ההודעה על כך מ""FREE HOLIDAY.

דמי ביטול בעסקת מכר מרחוק "עסקת מכר מרחוק"

התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.

"שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים. למרות האמור בתנאי השתתפות אלו, בהתאם לפרסומים באתר אן בכל אמצעי מדיה אחר במועד , רשאי הנוסע לבטל את העסקה 14 ימים מיום עריכת העסקה או בתוך 7 ימים  מיום קבלת מסמך המכיל פרטים על העסקה, לפי המאוחר ובכפוף לכך שמועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (לעניין זה "ימים שאינם ימי מנוחה" משמעם - ימי עסקים שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג). במקרה של ביטול לפי הוראות החוקים יוחזרו לנוסע בתוך  14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק  ממחיר העסקה ששולם על ידי הנוסע, וחיובו יתבטל בשל העסקה ולא תגבה מהנוסע סכום כלשהו, זולת דמי הביטול בשיעור שלא יעלה על 30 $  לנוסע . תשומת הלב מופנית לכך שהאמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי זכות הצרכן לביטול העסקה תהיה כקבוע בנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בחוקים ובתקנותיהם כפי שתהיה במועד עריכת העסקה או הביטול. הודעה על ביטול השתתפותו של נוסע בטיול, מיוזמתו ("הודעת הביטול"), תימסר בכתב

את הודעת הביטול יש לשלוח ל- ""FREE HOLIDAY  לכתובת אימייל  info@freeholiday.co.ke . ככל שמסר הנוסע הודעת ביטול כאמור, תמסור לו ""FREE HOLIDAY אישור על הביטול הכולל את מספר הביטול. בכל מקרה אין בתנאי ההשתתפות בטיולים הנ"ל כדי לגרוע מהוראות חוקי הגנת הצרכן או להוסיף עליהם.

דמי ביטול בעסקת מכר רגיל

למרות האמור בתנאי השתתפות אלה בהתאם לדין התקף במועד רכישת החבילה והטיולי, רשאי מזמין (שאינו לקוח עסקי) לבטל את העסקה אצל ""FREE HOLIDAY  או מי מטעמה  14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול ייעשה תוך 14 מיום קבלת המסמך המכיל פרטים על העסקה, לפי המאוחר,18   ימים, ובכפוף לכך שמועד ביטול העסקה לא יחול בתוך שאינם ימי מנוחה, לפחות קודם למועד תחילת השירות (ימים ש"אינם ימי מנוחה" משמעם - ימי עסקים שהינם ימי חול לא כולל שבת וחגים). ביטל המזמין את הסכם הרכישה, תשיב ""FREE HOLIDAY את תמורה ששילם בניכוי דמי ביטול שלא יעלו על  30 $ לנוסע. זכות הביטול לא תחול לגבי שירותי הארחה, נסיעה (טיסה, שיט, טיול וכיוצ"ב), חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל.

מלון: מחיר החבילה כולל 6 לילות  B.B בבית מלון.

 • יש אפשרות ללקוח להזמין לילות נוספים החל מ- 25$ ללילה.
 • בתי המלון הינם בדרגה ובסיווג של 3 כוכבים (עם אפשרות שדרוג) .
 • האכסון בחדרים יהיה לשני נוסעים בחדר אלא אם כן התבקשה " FREE HOLIDAY " להקצות חדר למספר שונה של נוסעים ו" FREE HOLIDAY " אישרה זאת בכתב.
 • בטיולי משפחות ההנחות לילדים כפופות לאכסון בחדר זוגי אליו תוכנסנה מיטות נוספות (לעתים מיטות מתקפלות או ספה נפתחת). (ראה תקנון בית מלון).
 • תוספת ליחיד בחדר תגבה בנוסף למחיר הטיול.

זיכויים והחזרים

נוסע אשר יפסיק את השתתפותו בטיול במהלכו, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידו. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע, לרבות סיור, קטע מסיור, מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון, כניסה לאתרים וכיו"ב. """FREE HOLIDAY " מחייבת כל נוסע לבטח את עצמו (ראה פרק "נזקים וביטוח" להלן). סוכני """FREE HOLIDAY " ו/או נציגיה ו/או שלוחיה ו/או מלווי הקבוצה או כל אחד אחר אינם מוסמכים לבטל דרישה זו או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים המפורטים. נוסעים שיבקשו מראש לוותר על ימי טיול בתחילת הטיול או בסיומו ויקבלו את הסכמת ""FREE HOLIDAY  לכך בכתב יזוכו בגין הלינה בלבד. סכום הזיכוי ללילה לאדם . לא יינתן זיכוי עבור לילות העולים פחות מ- 30 דולר ללילה לאדם.

ביצוע טיול וצירוף קבוצות ( למקרה של טיול מאורגן)

עד 5 ימים לפני יציאת הטיול ""FREE HOLIDAY " תהיה רשאית לבטל כל טיול (כולל טיול המוגדר כ"טיול מובטח") מכל סיבה שהיא, לרבות אם מספר הנרשמים אינו מצדיק את ביצוע הטיול וזאת על פי שיקול דעתה של "FREE HOLIDAY". יודגש כי ביצוע טיול מאורגן מותנה במספר משתתפים מינימלי. הודעה על ביטול הטיול תימסר על-ידי """FREE HOLIDAY " ישירות לנוסע ולא באמצעות מתווך או סוכן או אחר. כספים ששולמו, יוחזרו כשהם צמודים לשער דולר מכירה ביום ההחזר. ההחזר יועבר לנוסע על-ידי ""FREE HOLIDAY ישירות ללקוח (או למי ששילם עבור הלקוח) סוכנות הנסיעות   30 יום ממועד הביטול, בכפוף להסדרי התשלום שנעשו בין הנוסע ""FREE HOLIDAY. במקרה של ביטול טיול כאמור, תחזיר "FREE HOLIDAY" את כל הכספים ששולמו לה ללא דמי ביטול כלל ולא תהיה חייבת לשלם לנוסע פיצוי כלשהו. ""FREE HOLIDAY " רשאית לשתף פעולה עם גורם תיירותי אחר, על פי שיקול דעתה, ולאחד נרשמים לקבוצה משותפת ואינה מתחייבת להודיע מראש לנוסעים על החלטות מסוג זה.

תחבורה

בטיולים יעמוד לרשות הנוסעים אוטובוס או רכב אחר  עם נהג לביצוע תכנית הסיורים והטיולים השונים הכלולים בתכנית הטיול, כפי שפורטו במסלול כל טיול. ההסעה לא תהיה בהכרח צמוד לקבוצה משך כל שעות היממה ובכל מקרה שעות עבודתו של הנהג כפופות לחוקי התעבורה בארצות הביקור . אין זו מחובתו של נהג להסיע את הנוסעים בשעות הפנאי ו/או בימים ו/או בערבים החופשיים, למקומות בילוי ולאתרים שאינם כלולים בתכנית הטיול, לבצע טיולי או סיורי בחירה וכאלו שהוצעו במסלול כאפשרות/אופציה בלבד. הנהג ורכב ההסעה יהיו זכאים לתשלום עבור שירותים נוספים כאלה. בטיולים בהם צוין כי האוטובוס ממוזג, תהיה ההסעה מעיר לעיר באוטובוס ממוזג. הסעה בין נמל התעופה למלון ו/או הסעה בתוך העיר, יתכן ותהיה באוטובוס לא ממוזג. רמת המיזוג תהיה על פי הנוהג הקיים בארצות היעד. ""FREE HOLIDAY " אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת בתנאי חום קשים ואינה אחראית לתקלות העלולות להיגרם במערכת מיזוג האוויר ו/או בתקינות האוטובוס. ""FREE HOLIDAY " תפעל ככל שניתן בנסיבות לתיקון התקלות בהקדם האפשרי. תפעול האוטובוס כפוף לחוקים המקומיים של המדינות השונות ועל פיהם אסורה הפעלת המזגן כל עוד  האוטובוס או רכב ההסעה  אינו בתנועה ועל הנהג חלה חובת מנוחה של 9  שעות מדי לילה. בעת כל ירידה מהאוטובוס בין אם לסיור מתוכנן או להפסקה, חלה על הנוסע החובה לקחת עמו את כל החפצים והמסמכים יקרי ערך שלו ולא להשאירם בתא הנוסעים או המטען של האוטובוס

העברות : המחיר כולל העברות משדה התעופה למלון וכן מהמלון חזרה לשדה התעופה.

נוסע המצטרף לטיול בחו"ל או שאינו מגיע בטיסה יחד עם הנוסעים וכן נוסע המקצר או מאריך את שהותו בחו"ל ואינו חוזר עם הקבוצה, אינו זכאי להסעות מ/אל נמל התעופה או להחזר תמורתן.

מטען

תנאי הטסת המטען בטיסות נקבעים על ידי חברות התעופה ועלולים להשתנות ועל הנוסע לוודא זאת בטרם הטיסה . עבור מטען עודף, גודל מזוודה חריג או מזוודה נוספת, תגבה חברת התעופה תשלום נוסף ישירות מהנוסע בהתאם לתנאים הנהוגים אצלה. יתכנו מקרים בהם חברות התעופה יגבילו את משקל ו/או יחידות הכבודה לפחות מהמצוין לעיל. בטיסות פנים, חלק מחברות התעופה גובות תשלום עבור כל מזוודה, וחיוב זה יחול על הנוסע בלבד. לכן אנו ממליצים ללקוח לבדוק לפני הטיסה את כמת המשקל שהוא ראשי לטוס איתם ולארוז בהתאם.

תשר (טיפים)

תשר לנותני השירותים בחו"ל כגון: נהגי האוטובוסים, מדריכים מקומיים, פקידי קבלה, מלצרים. סכום זה אינו כולל תשר למלווה הקבוצה (באים סוכם על מלווה לקבוצה) ודמי סבלות

דמי רישום וטיפול

דמי רישום וטיפול  לנוסע בסך 50 דולר שלא יוחזרו בכל מקרה לנוסע אם עברו 14 יום מיום הרישום.

מסמכים - הוצאת דרכון, בדיקת תוקפו, הארכת תוקפו, הינן באחריות הנוסע ו/או ואינן באחריות " FREE HOLIDAY ",. מבוגר הטס עם ילד קטין שאיננו ילדו שלו ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, חייב להציג בדלפקי הבידוק לטיסה מסמך נוטריוני המאשר כי הורה הילד יודע ומאשר את הטסת הילד עם הנוסע המבוגר הנ"ל, אחרת לא יתקבלו לטיסה.

תנאים כלליים

השתתפות בטיול

""FREE HOLIDAY שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שיקול דעתה אינו מתאים להימנות עם משתתפי הטיול ו/או עלול להפריע למהלך התקין של הטיול ו/או לפגום בו, וזאת ללא כל צורך לנמק עמדתה. כמו כן, רשאית ""FREE HOLIDAY, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את השתתפותו של נוסע בטיול, אם לדעתה המשך השתתפותו פוגעת ו/או מפריעה למהלכו התקין של הטיול. במקרה של הפסקת השתתפותו של נוסע בטיול כאמור, תחזיר ""FREE HOLIDAY לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששולם על ידו בגין הטיול בניכוי ההוצאות שיגרמו לה בשל הפסקת השתתפותו כאמור. על הנוסע להודיע ל ""FREE HOLIDAY, באמצעות מי מטעמו שרשאי ומוסמך למכור חבילה זו , ובטרם הרשמתו לטיול, על כל מגבלה פיזית ו/או בריאותית ו/או נפשית ו/או כל מגבלה אחרת שהיא, שיש בה כדי להכביד ו/או להקשות על השתתפותו של הנוסע בטיול ולעניין זה חלה על הנוסע חובת הגילוי הקבועה בחוק חוזה הביטוח. במידה ולא יעשה כן, רשאי מלווה הקבוצה למנוע ממנו להשתתף בפעילויות מסוימות אשר בהתאם לשיקול דעתו של מלווה הקבוצה עשויות לסכן את הנוסע ו/או מי מחברי הקבוצה. במקרה כזה, לא יהא זכאי הנוסע לקבל החזרים כלשהם. נוסעת בהריון מחויבת באישור רופא המאשר לה לטוס ובכל מקרה העלתה לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה ועל הנוסעת לברר מראש לפני ביצוע ההזמנה מהם תנאי חברת התעופה בנוגע להטסת נוסעת בהריון. ידוע לנוסע שהסכמת "נתור" לרשמו לטיול, נסמכת על כך שבהעדר הודעה כאמור, הנוסע אינו מוגבל באופן כלשהו מלהשתתף בטיול. כל תקלה ו/או הוצאה שתגרם כתוצאה ממצבו הרפואי ו/או הנפשי של הנוסע, תחול על הנוסע בלבד. לא תתקבלנה טענות נוסעים בנדון, בדיעבד.

גילאי המשתתפים

הטיולים המפורטים בחוברת זו פתוחים להרשמה לציבור הרחב כולו וללא הגבלת גיל. ""FREE HOLIDAY  אינה מתחייבת שתהיה התאמת גיל או כל התאמה אחרת בין המשתתפים השונים בטיול, לרבות מבחינת כישוריהם ו/או מצבם הבריאותי. תחום גיל מומלץ בטיולים מסוימים, כגון טיולי משפחות, טיולי בר מצווה, הינו בגדר המלצה בלבד ואין באפשרות "FREE HOLIDAY " לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל. לא תתקבלנה טענות בנושאי גילאי המטיילים, חריגה מהגבלת גיל, כישורי המטיילים או מצב בריאותם.

נוסע בודד - לנוסע בודד מומלץ להזמין חדר ליחיד. אין באפשרות ""FREE HOLIDAY " להבטיח התאמת גיל או כל התאמה שהיא בין שותפים לחדר, מלבד שיבוץ שותף מאותו מין (ראה פרק "עישון" להלן). אין ""FREE HOLIDAY  מתחייבת להודיע לנוסע בודד על מציאת שותף לחדר ו/או להעביר לו מראש פרטי השותף לחדר, גם במידה ונתבקשה לעשות כן. נוסע בודד, אשר נמצא לו שותף לחדר ולפני היציאה ביטל שותפו את הטיול ו/או ביקש שותפו סידור לינה שונה, יחויב הנוסע הבודד בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד. נוסע בודד שהזמין חדר בתפוסה זוגית, שיבקש במהלך הטיול להיפרד משותפו לחדר מכל סיבה שהיא (ראה פרק "עישון" להלן), יחויב בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד וגם שותפו לחדר יתבקש להוסיף תשלום עבור חדר ליחיד ונושא זה יוסדר עם ""FREE HOLIDAY או המלון או נציג מטעמה של ""FREE HOLIDAY . קבלת חדר ליחיד במקרה כזה מותנית בתוספת התשלום עבור שני חדרים ליחיד. במידה ואחד השותפים לא יוסיף תשלום כאמור לעיל ו/או לא יתאפשר למלון לספק חדרים כמבוקש, יישאר הנוסע בחדר הזוגי עם שותפו לחדר.

עישון - ""FREE HOLIDAY  מבקשת להזכיר לנוסעים כי חל איסור עישון במהלך הטיסות ובזמן הנסיעה באוטובוס או ברכבי ההסעה הארים  ואף בחלק מהמלונות בהם ישתכנו הנוסעים. בכל מקרה ""FREE HOLIDAY  לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שיגרם לנוסע, כתוצאה מסירוב של מי ממשתתפי הטיול ו/או נהג האוטובוס או רכב ההסעה האחר להימנע מעישון. ""FREE HOLIDAY  אינה מתחייבת לשבץ בחדר משותף נוסע שנרשם כבודד עם נוסע שאינו מעשן, גם אם תתבקש לעשות כן. נוסע בודד שיסרב לקבל חדר משותף עם נוסע אחר מעשן, לפני היציאה לטיול ו/או במהלכו, יחויב בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד בהתאם לתנאים דלעיל (ראה פרק "נוסע בודד" לעיל).

בתי מלון - בתי המלון בטיול יהיו מדרגת תיירות טובה או ראשונה, אלא אם צוין אחרת בחבילה שנרכשה. בשמורות הטבע הלינה בדרך כלל בלודג'ים. בתוכניות טיול הכוללות לינה במהלך נסיעה מעיר לעיר יתכן והלינה תהיה במוטלים. דירוג בתי המלון נקבע על-ידי רשויות התיירות המקומיות ו/או ספקים מקומיים , על פי הקריטריונים המקובלים באותו מקום. במסגרת החבילה והטיולים מציעה ""FREE HOLIDAY " מגוון רחב של בתי מלון, חלקם במרכזי הערים או בפרברי הערים וחלקם מחוץ לערים. ""FREE HOLIDAY " תעשה כל שביכולתה לאכסן את הנוסעים בבתי המלון המופיעים ברשימת המלונות שתועבר בזמן הרכישה או לפני היציאה לטיול אמצעותה או באמצעות מי מטעה ישירות לנוסע  לפני היציאה לטיול, אולם יתכנו שינויים בשל הזמנת יתר שביצע המלון ו/ או ספק המלון. במקרה כזה שומרת ""FREE HOLIDAY " לעצמה את הזכות להסדיר מלון חלופי באזור או לעתים מחוץ לאזור.

בתי המלון יהיו ברמה דומה לאלו המפורסמים באתר. ברם, מודגש בזאת כי זהות בתי המלון, להבדיל מרמתם המובטחת, איננה חלק מהתחייבות ""FREE HOLIDAY ", מאחר ויתכנו שינויים של "הרגע האחרון" גם לאחר יציאת הקבוצה מהארץ מסיבות שאין ל""FREE HOLIDAY " שליטה עליהן. ""FREE HOLIDAY " תיידע את הנוסע או את מי מטעמו כי שסוכם מראש , ככל האפשר, בדבר כל שינוי כאמור, עם היוודע לה הדבר. שעת הכניסה לחדרים הינה עד לשעה 15.00 אחר הצהרים ופינויים בשעה 10.00 בבוקר ו/או על-פי וזאת על מנת לאפשר לעובדי המלון לארגן את החדרים עבור האורחים הבאים - זאת בלי קשר למועדי הטיסות. יתכנו מקרים שבהם תאלץ הקבוצה להמתין עד לקבלת החדרים או לאחר פינוי החדרים, בהתאם לשעות הנ"ל. הגעה מאוחרת למלון ו/או עזיבה מוקדמת של המלון עשויות להביא להפסד ארוחה/ות ו/או לקבלת ארוחה/ות מסוג שונה והכל בהתאם לנוהגי המלון ובאחריותו. האכסון בבתי המלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות נפרדות, כפי שיקבע על ידי בית המלון. אין אפשרות להתחייב על סוג המיטות מראש, אף אם נתבקש מראש. נוסע יחיד ישוכן בחדר משותף עם נוסע זר אחר מהקבוצה ולא תתקבלנה טענות על אי התאמה. חדר ליחיד יתכן ויהיה קטן יותר מחדר זוגי. נוסע המעוניין בחדר ליחיד חייב להזמינו מראש בארץ תמורת תשלום נוסף. ""FREE HOLIDAY  אינה מתחייבת לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. במקרים חריגים שאינם בשליטת ""FREE HOLIDAY " שבהם ישוכן מטייל שהזמין חדר ליחיד, בחדר משותף עם מטייל נוסף או שניים, לנוסע יוחזר החלק היחסי של תשלומו עבור תוספת לחדר יחיד, באופן יחסי לאותם ימים שבהם לא שהה בחדר ליחיד והנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף מ""FREE HOLIDAY " ו/או מי מטעמה. , במקרה של מיטות נוספות בחדר תיתכן אפשרות שתוכנס  לעיתים מיטה מתקפלת או ספה נפתחת) לחדר זוגי הכל לפי שק"ד הבלעדי של המלון ואין באפשרות ""FREE HOLIDAY  להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה.בבתי מלון אין זהות מושלמת בין החדרים, לרבות מבחינת רמתם ו/או גודלם ו/או תכולתם. יתכנו מקרים שבהם יקבלו נוסעים חדרים שונים מחדרים שקיבלו נוסעים אחרים ובכל מקרה, שיבוץ הנוסעים בחדרים נעשה על ידי הנהלת המלון ובאחריותה ואין הדבר בשליטת ""FREE HOLIDAY ". לא ניתן להבטיח קומה, נוף מסוים, אגף, מיקום בקומה, סוג חדר מסוים או קבלת חדרים צמודים ו/או עם דלת מקשרת. במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין ""FREE HOLIDAY  יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישוכנו בבניין אחד.

בבתי המלון או חלקם, אינם בהכרח ממוזגים. בבתי מלון ממוזגים, ""FREE HOLIDAY  אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת ו/או כי לא יהיו תקלות במערכת מיזוג האוויר. בבתי מלון ממוזגים תתכן הפסקת פעילות המזגן בשעות מסוימות על-פי נוהגי המלון .

באתרים השונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לזמני הפעלת מזגנים במלון. השיבוץ בחדרים, תחזוקת, תקינות ו/או הפעלת מערכות, שירותים ומתקנים במלון לרבות מעלית, מזגנים, וכיו"ב כמו גם זמינות ו/או איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים במלון וכן קיומם של שיפוצים מכל סוג שהוא הנעשים במלון ו/או בחדרים ו/או בסביבתם, רעש במלון ו/או בסביבתו עקב עבודות ברחוב או בסביבה וכל מטרד אחר במלון - כל אלה אינם בשליטת ו/או בהשפעת ""FREE HOLIDAY  ולפיכך אינם באחריותה, כי אם באחריות המלון, ובלבד ש""FREE HOLIDAY  מסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור. כמו כן, יחס עובדי המלון אינו באחריות ו/או בשליטת ""FREE HOLIDAY " ואי לכך הינו אחריותו הבלעדית של המלון. חלק מהשירותים המוצעים על-ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת בית המלון המוזמן, רשאית לסגור מתקנים ו/או להפסיק מתן שירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין ל""FREE HOLIDAY  כל אחריות למצבים אלה. יודגש, כי לא חלה על הנהלת המלון חובת דיווח על עצם קבלתה של החלטה כאמור ולא תתקבל כל טענה בדיעבד, בגין העדר יכולת ניצול מתקן ו/או שירות כלשהו ו""FREE HOLIDAY  לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד מהשירותים במלון לא היה פעיל, אלא אם מסרה ""FREE HOLIDAY  לנוסע מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כן על ידי הנוסע. דרישות מיוחדות לעניין חדרים בבתי מלון, לרבות בנוגע לנושאים המפורטים לעיל, לא יחייבו את ""FREE HOLIDAY, אלא אם אישרה ""FREE HOLIDAY  דרישות אלו בכתב ומראש לנוסע או למי מטעמו .. אין "נתור" אחראית על תוכן הפרסום המופיע באתר האינטרנט של המלון ו/או אתרי תיירות אחרים  ו/או חברות תיירות אחרות. שירותים נוספים הניתנים בבית המלון כגון סאונה, חדר כושר, טלוויזיה כולל סרטים בתשלום, שירות חדרים, , שירותי אינטרנט, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, מסאג' וכדומה, ניתנים בחלקם תמורת תשלום. יש לברר במלון בטרם השימוש במתקנים מסוימים, האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום. על הנוסע לברר עם המלון אילו מן השירותים המוזכרים הינם לשימוש חופשי או ללא תשלום נוסף""FREE HOLIDAY  לא תהיה אחראית לדרישות תשלום כאמור.

אם חלילה נתקל מי מהנוסעים בבעיה במלון, עליו לפנות בזמן אמת להנהלת המלון ו/או לנציג החברה ובמידה ולא יעשה כן, לא יתקבלו תלונות על כך לאחר חזרתו ארצה.

כלכלה - החבילה הבסיסית נמכרת על בסיס BB – לינה וארוחת בוקר. אלה אם כן צוין אחרת  בזמן הרכישה ומגובה בכתב.

 • לינה וארוחת בוקר: תוגש ארוחת בוקר בלבד. הכוללת ארוחה קונטיננטלית, המבוססת על מצרכים מותרים וכוללות בדרך כלל משקה חם, לחמנייה או לחם, חמאה או מרגרינה וריבה. לרשות הנוסעים (אוכלי הכשר ) יתכן ויועמדו כלי אוכל חד פעמיים.

למקרים מסוימים ארוחות הבוקר יתכן ויוגשו ארוזות, ישירות לחדרי האורחים הנוסעים.

 • חצי פנסיון: ארוחת בוקר ועוד ארוחה עיקרית (צהריים או ערב). פנסיון מלא: ארוחת בוקר ועוד שתי ארוחות עיקריות. פנסיון מלא ניתן לעתים בחלק או קטע של טיול מסוים, כגון ספארי באפריקה. ארוחה עיקרית כוללת שלוש מנות: מנה ראשונה, מנה עיקרית וקינוח.
 • פנסיון מלא: ארוחת בוקר ועוד שתי ארוחות עיקריות. פנסיון מלא ניתן לעתים בחלק או קטע של טיול מסוים, כגון ספארי באפריקה. ארוחה עיקרית כוללת שלוש מנות: מנה ראשונה, מנה עיקרית וקינוח.
 • תפריט הארוחות נקבע ע"י המלון (אלה אם הוזמן אוכל כשר). רמת האוכל שונה ממלון למלון וכך גם סוג האוכל, טעמו, גיוונו, כמותו ואופן הגשתו.
 • ארוחות בוקר וכן ארוחות ערב בבתי מלון או במסעדות מוגשות לעיתים באולם מיוחד המשמש קבוצות בטיולים מאורגנים בלבד.
 • ארוחות עיקריות: ארוחות עיקריות יסופקו בהתאם לחבילה שנרכשה וכן בטיולים שבהם צוין כי המחיר כולל ארוחות עיקריות. מספר הארוחות העיקריות שיסופקו, יהיה בהתאם למפורט בתוכנית הטיול.
 • הזמנת משקאות או מנות נוספות אחרות כרוכה בתשלום נוסף

ארוחות כשרות

ארוחות כשרות יסופקו לפי הזמנה . רמת הכשרות וההשגחה תשתנה בהתאם לתאריכי הטיול וקהל היעד. בעת ההזמנה תתואם סוג הכשרות וההשגחה עם הלקוח.

 אספקת ארוחות כשרות בטיסות הינן באחריות חברות התעופה בלבד, וזאת גם אם ""FREE HOLIDAY  נתבקשה לכך מראש. אין אפשרות להזמין או לקבל ארוחות כשרות בטיסות שכר של חברות תעופה לא ישראליות.

ארוחות מיוחדות- ""FREE HOLIDAY  אינה מתחייבת לספק בטיסות או בבתי המלון ארוחות מיוחדות מכל סוג שהוא (כגון ארוחות צמחוניות, טבעוניות או כל סוג אחר של ארוחות מיוחדות), גם כאשר הנוסע מבקש להזמין ארוחות אלו מראש.

מלווה הקבוצה - למקרה כי תתגבש קבוצה מראש ותוגדר ע"י ""FREE HOLIDAY בעת יציאתה  כ"קבוצה" ויקבע לה מלווה קבוצה יחולו לגביו ההגדרות הבאות: מלווה הקבוצה הינו איש הקשר בין ""FREE HOLIDAY לנוסעים, וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה במשך כל ימי הטיול. אין ""FREE HOLIDAY  מתחייבת למלווה קבוצה מסוים גם אם נקבע מראש ובאפשרותה על פי שיקול דעתה להחליפו. במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון הסידורים השונים הקשורים למהלכו התקין של הטיול: האוטובוס או רכבים אחרים , בתי המלון, מדריכים מקומיים, וכיו"ב. ברוב המקרים (אלה אם נקבע וסוכם מראש וזאת בכתב בעת ההזמנה ) המלווה ימתין לקבוצה בחו"ל ויפגוש אותם בזמן הנחיתה. כמו כן, במקרים מסוימים יתכן והמלווה ייפרד מהקבוצה בחו"ל ובמקרה זה יועמד לרשות הקבוצה נציג אחר  בעת ההעברה לנמל התעופה. בטיולי משפחות מסוימים בהם יועמדו לרשות הקבוצה שני אנשי צוות, יתכנו מקרים שבהם חלק מהטיול ינוהל על-ידי מלווה אחד.

מניין ימי הטיול  - במניין ימי הטיול המפורסמים באתר או בחומר פירסומי אחר מטעם ""FREE HOLIDAY נכללים יום היציאה מהארץ ויום החזרה לארץ, גם אם בימים אלו לא נכללים תכנית סיורים, וזאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי הטיסות של חברות התעופה השונות. ימי חבילה  נמנים החל מיום יציאת הקבוצה מהארץ ועד ליום שובה ארצה, גם כאשר היציאה מהארץ הינה בשעות אחה"צ או הערב והחזרה לארץ בשעות הבוקר. בכל מקרה שבו יתווספו ימים למניין ימי החבילה , בשל שינוי בלוח זמני הטיסות או שינויים בלתי צפויים ואחרים בתכנית הטיול, יחויב הנוסע בתשלום נוסף בהתאם לעלות בפועל שתתווסף ל""FREE HOLIDAY ". ייתכנו מקרים בהם יופחתו מספר ימי החבילה בשל שינוי לא צפוי בלוח זמני הטיסות, או שינויים בלתי צפויים ואחרים בתכנית הטיול, במקרה כגון זה תעביר ""FREE HOLIDAY " הודעה על כך לנוסעים ויהיה באפשרותם של נוסעים  לבטל ההזמנה תוך 3 ימי עסקים  ללא דמי ביטול בתוך מועד קבלת ההודעה על כך מ""FREE HOLIDAY ".

תכנית הטיול  קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלולו של טיול אחר. הטיולים ימוזגו אם מספר המשתתפים לא יצדיק, על פי שיקול דעת """FREE HOLIDAY ", יציאה עצמאית של הטיול. המסלול והשירותים לא ישתנו כתוצאה מהשילוב, אולם יתכנו שינויים במספר ובסדר הימים והביקורים כפי שמופיעים בתכנית הטיול המקורית.

תופעות טבע ומזג אויר

אין ""FREE HOLIDAY  אחראית על תופעות שונות של מזג אויר (רעידת אדמה, סופת הוריקן, שיטפונות, ערפל, שלג, התפרצות הר געש וכד') ו/או נסיבות אחרות כלשהן (כדוגמת הפסקת חשמל, שביתות עובדים ומהומות מקומיות) שאינן בשליטת ""FREE HOLIDAY  העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו של ביקור באתר ו/או שינוי במסלול הטיול המתוכנן אשר ייעשו עלפי שק"ד הבלעדי של ""FREE HOLIDAY. יובהר עוד, כי במקרה של ביטול טיסה עקב תופעות אלו, ההוצאות שייגרמו לנוסעים כתוצאה מכך, יחולו על הנוסעים בלבד ולא על ""FREE HOLIDAY.

ביטחון אישי - בחלק מהאתרים קיימים קטעי הליכה מסוכנים האסורים למעבר אדם. בקטעים אלו העובר על אזהרות מלווה/מדריך הטיול וההנחיות של המקום עושה זאת על אחריותו הבלעדית. באתרים אלו יהיה למלווה הקבוצה/מדריך הטיול שיקול הדעת הבלעדי לאסור השתתפותו של נוסע בעל מוגבלויות גופניות ואחרות שהשתתפותו תהווה סכנה לבריאותו.

טיסות  - הטיסות בטיולים המוצעים בחוברת זו מתבצעות על ידי חברות תעופה שונות, הן בטיסות שכר - אשר מטבען עשויים להיות בהן, לאחר ביצוע ההזמנה, ביטולים, עיכובים, איחורים ושינויים בנתיב ו/או ביעד ו/או במספר הטיסה ו/או בחברת התעופה של הרגע האחרון - והן בטיסות סדירות. הטיסות מבוצעות על-ידי המוביל האווירי (חברת התעופה) בהתאם לתנאיו ובאחריותו, לרבות אחריותו לעיכובים, שינויים, הקדמות, ביטולים ואובדן/עיכוב או נזק לכבודה על פי כל דין, לרבות מגבלות על אחריות זו כולל מגבלות מכח אמנת ורשה. אובדן או נזק למטען ותכולתו בטיסה או בהליכים השונים בנמלי התעופה, אינם בכל מקרה באחריות ""FREE HOLIDAY ". תשומת לב הנוסע מופנית אל תנאי חוזה התובלה המפורטים על גב כרטיס הטיסה ו/או באתר האינטרנט של המוביל האווירי. כמו כן ניתן לקבל את תנאי חוזה התובלה במשרדי המוביל האווירי. על הנוסע חלה חובת התייצבות לדלפקי הבידוק לטיסה בשדה התעופה, ביציאה או בחזרה לפי העניין, לפחות  3 שעות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה. ""FREE HOLIDAY  לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב במועד הנדרש לטיסה. הושבת ושיבוץ הנוסעים במטוס הינם באחריותה הבלעדית של חברת התעופה ואין ""FREE HOLIDAY  יכולה להתחייב למושב זה או אחר ו/או להושבת נוסעים מאותה משפחה ביחד במטוס, גם אם הועברה בקשה מראש על כך ע"י הנוסעים. בחלק מחברות התעופה, הטסת כבודה ו/או קבלת ארוחה במטוס מותנית בתשלום נוסף ע"י הנוסע ישירות לחברת התעופה." FREE HOLIDAY " תהיה רשאית להעביר נוסעים מטיסה של חב' תעופה אחת לטיסה של חב' תעופה אחרת ו/או לשנות את זמן הטיסה. לא תמיד הטיסות הן ישירות ולעתים כלולות בנתיבי הטיסות מספר נחיתות ביניים והחלפת מטוסים. יתכנו מקרים בהם עקב הרשמת יתר לטיסה על ידי חברת התעופה ו/או ספק הטיסה (דבר שאינו בשליטת ""FREE HOLIDAY "), יאלצו נוסע בודד או חלק מהקבוצה לטוס בטיסה שונה של שאר חברי הקבוצה. בחלק מהטיולים החזרה ארצה הינה בשעה מאוחרת שמאפשרת שהות נוספת בחו"ל. גם במקרים כאלה פינוי החדרים במלון יהיה עד  באותו היום (ראה פרק "בתי מלון" לעיל). 10:00השעה קיימת אפשרות בכפוף ליכולת המלון, לאפשר לנוסע שיחפוץ בכך להמשיך ו"להחזיק" בחדרו תמורת תשלום נוסף ישירות למלון עד לשעת היציאה.

 

קבלת מסמכי נסיעה

על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה מיד עם קבלתו  ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, רשימת בתי מלון, רשימת סיורי בחירה וכיו"ב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה

מסמכים - הוצאת דרכון, בדיקת תוקפו, הארכת תוקפו, הינן באחריות הנוסע ו/או ואינן באחריות " FREE HOLIDAY ",. מבוגר הטס עם ילד קטין שאיננו ילדו שלו ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, חייב להציג בדלפקי הבידוק לטיסה מסמך נוטריוני המאשר כי הורה הילד יודע ומאשר את הטסת הילד עם הנוסע המבוגר הנ"ל, אחרת לא יתקבלו לטיסה.

 

אשרות ודרכונים - באחריות הנוסעים (כולל קטינים) - להצטייד בדרכון תקף  9 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ, חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו באחריות הנוסע בלבד, על הנוסע לשים לב לתקופת השהייה המותרת הניתנת לו. הדבר נקבע על-ידי רשויות ההגירה רק בעת כניסתו למדינה. השירות ניתן לבעלי דרכון רשמי רגיל בלבד.  אין ""FREE HOLIDAY  אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו עקב יציאתו מהארץ או בחו"ל או יציאתו בדרכון מוגבל, או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה . באחריות הנובע בלבד לוודא כי אכן ברשותו דרכון בתוקף  ו/או כל מסמך דרוש אחר (כמו במקרה של נוסעת בהריון) - הוצאתם, לרבות תשלום האגרות ותוקפם באחריות הנוסע בלבד .הנפקות האשרות ובדיקתן הינן באחריות הנוסע בלבד, כל הוצאה ו/או נזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אי קבלת אשרות כניסה  המונעות כניסת הנוסע למדינה כלשהי, תחול על הנוסע בלבד. תשומת לב הנוסע מופנית לכך שהתנאים האמורים לעיל לעניין אשרות ודרכונים הנם תנאים בסיסיים לאפשרות הנוסע להשתתף בטיולים המוצעים ואין בילתם.

חיסונים - למדינות מסוימות נדרשים חיסונים. פירוט יינתן על-ידי סוכנות הנסיעות במידת הצורך ובהתאם ליעד. על הנוסע לעיין גם . למידע כללי www.health.gov.ilבאתר משרד הבריאות בנושא חיסונים יש לפנות למשרד הבריאות.

אזהרות נסיעה - למידע מפורט בנושא אזהרות על הנוסע לפנות לאתר משרד . פירוט יינתן על-ידי סוכנות www.gov.il/firstGovהחוץ הנסיעות במידת הצורך ובהתאם ליעד.

נזקים וביטוח  - בכפוף להוראות הדין, אין ""FREE HOLIDAY  אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מביטול השתתפותו בטיול, מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין אי הגעת הנוסע לטיול או הפסקת השתתפות הנוסע בטיול עקב מחלה, פציעה ואו כל סיבה אחרת כלשהי. ""FREE HOLIDAY  דורשת  מנוסע לבטח עצמו על חשבונו מרגע ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול. ""FREE HOLIDAY מודיעה בזאת מפורשות כי היא פועלת לארגן שירותי התיירות כמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין נותני השירותים המבצעים אותם ובכלל זאת חברות התעופה, חברות האוטובוסים, בתי המלון, וכיו"ב ולפיכך אין ""FREE HOLIDAY " אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם על-ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני שירותים. אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהם. במקרה של תביעה, על הנוסע לפנות ישירות לחברת הביטוח אצלה רכש את פוליסת הביטוח.

כללי

""FREE HOLIDAY  פועלת ככל שניתן, גם בנסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן בשליטתה, על מנת לקיים את המסלול כמתוכנן. עם זאת, טיולים ואירועים המתוארים ומוצעים בחוברת זו, מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי ""FREE HOLIDAY  כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי הבלעדי של ""FREE HOLIDAY  ובהתאם לנדרש על פי הנסיבות. שינויים כאמור כוללים שינויים ב: תאריכים, מספר ימי הטיול, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התכנית, ארגון אירועים חלופיים או כאלה אשר אינם כלולים בתכנית וכיו"ב. פרוט תכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותכנית מסגרת בקשר למסלולי הטיולים, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלה כפופים לשינויים אפשריים כאמור. ""FREE HOLIDAY  מבהירה כי כל גורם אחר מלבדה  אינו רשאי לשנות את התנאים והמידע הכללי המופיעים באתר או בחומר פרסומי אחר מטעמה ומלבדה אין אחר  המוסמך להבטיח הבטחות מכל סוג שהוא מלבד מה שרשום במסמכי הרכשה של החבילה. ""FREE HOLIDAY  אינה אחראית למידע שלא נמסר על ידה בכתב או הסותר את האמור בהודעה זו. תנאים כלליים לתובלה אווירית - הודעה בדבר הגבלת אחריות ביחס לתובלה האווירית ושירותים אחרים הניתנים על ידי המוביל האווירי כפופים לחוק התובלה האווירית תש"מ  ולתנאי חוזה התובלה של המוביל האווירי. התנאים 1980 כוללים הוראות חשובות ביחס להובלה האווירית לרבות הוראות המגבילות את אחריותו של המוביל האווירי בין היתר לעניין נזקי ואובדן כבודה, נזקי גוף, איחורים, עיכובים, ביטולי טיסות ועוד. הנוסעים מתבקשים לעיין בתנאים אלו בטרם הטיסה באתר האינטרנט של ""FREE HOLIDAY ברובריקה "תקנון תנאים והגבלות" תחת www.freeholiday.co.ke  כמו כן ניתן לקבל באימייל תנאים אלו ממשרדי ""FREE HOLIDAY  בשעות העבודה המקובלות. לא תתקבל כל טענה מנוסע ו/או מי מטעמו כי לא קרא ו/ או לא היה ער לתנאים אלו.

לקוח  נכבד ! המידע המפורט להלן  הוא חלק בלתי נפרד בעסקה עסקה רכישת החבילה והטיולים , וזאת אף בהתאם לחוק גילוי נאות, המחייב  ליידע את הנוסעים בתנאי ההזמנה אותה הם עומדים לבצע. התנאים הבאים במצטבר ו/או לחילופין, לפי העניין, יחולו על רכישת החבילה והטיולים  טיולים מ FREE" HOLIDAY LIMITED ". ו/או כל מי מטעמם אשר יקראו כולם בתנאים אלו " FREE HOLIDAY LIMITED". הנוסע מתבקש לקרוא את התנאים הללו בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיהם ורכישת החבילה והטיולים מ "FREE HOLIDAY LIMITED", " מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של הרוכש/ נוסע וכל מי מטעמו לכל האמור בתנאים אלו ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד " FREE HOLIDAY LIMITED  " ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמם, אלא על פי המפורט בתנאים אלו. לא תישמע כל טענה של נוסע כי לא קרא תנאים אלו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם רישומו לטיול.

פניות

במקרה הצורך הפניה תהיה בזמן שהות הלקוח בחול בזמן אמת .הפניה תהיה בכתב . או לנציג או לאימייל של החברה info@freeholiday.co.ke  לברור תלונה, תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד ספקי השירותים, על הנוסע להביא בפני ""FREE HOLIDAY  בזמן אמת את טענתו בכדי שהחברה כבר בזמן אמת תוכל לתת מענה לרווחת הלקוח.

חילוקי דעות

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי הרישום מתבצע באמצעות משרדי  'FREE HOLIDAY LIMITED" במומבסה קניה ועצם הרשמתו של נוסע אצל מכל מקום בישראל לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטו .בכל מקרה שתוגש תביעה נגד ""FREE HOLIDAY  בין אם תוגש התביעה נגד ""FREE HOLIDAY  לבדה וגם/או יחד עם אחרים תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לבתי המשפט בעיר תל אביב יפו בלבד. הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוגע לטיול שנרכש ע"י הלקוח.

 

HAKUNA MATATA - הכל טוב 

 

 

 

Israel: 033722572 / +972 525061661

Kenya : +254 740802982 or +254 740809694

   +254712280848 דובר עברית  

info@freeholiday.co.ke

www.freeholiday.co.ke

Mombasa Trade Centre G. Floor | Nkrumah Road | Mombasa | Kenya |

uganda
angola
tanzania
congo
seychelles
malawi
zambia
nigeria
ghana
south-africa
rwanda
kenya